Clae - Critical Awareness and Literacies in Education

Critical Awareness and Literacies in Education (CLAE) is an School Development project founded by Erasmus+: the European Union Programme for Education, Training, Youth and Sport.

CLAE is project about the improvement of critical literacy and critical awareness in education, focusing on the following common goal: How can we improve critical literacy and awareness among pupils (12-13 years old)?

Clae har ei eiga prosjektside som du finn her. Prosjektsida er retta mot alle som er interesserte i prosjektet. Sida er på engelsk.

Det er 4 skular i Jærskulen som er med i det internasjonale prosjektet saman med UiS og Dunkerque kommune i Frankrike. Dei fire skulane er: Orre, Solås, Varhaug og Frøyland 

På denne sida ligg informasjon som  retta hovudsakleg inn mot tilsette i Jærskulen, men kan vera av interesse for andre. 

Ta kontakt om du ønskjer å vite meir om CLAE

I 2017 vart ny overordna del av læreplanen lagt fram av UDIR. Her vert m.a. evna til kritsk tenkning framheva. I 2020 er dei nye læreplanane klare. Me veit at evna til kritisk tenkning er viktig i framtida.

 

I ny overordna del står det m.a. 

 

Kritisk tenkning og etisk bevissthet er både en forutsetning for og en del av det å lære i mange ulike sammenhenger, og bidrar til at elevene utvikler god dømmekraft. Praktisk yrkesutøvelse og kunstnerisk arbeid krever også evne til å reflektere og gjøre vurderinger. (s.7)

 

Både norske og franske elevar er omgitt av falske nyheitar og alternative fakta kvar dag. Det er særleg viktig at elevane lærar seg å tenke kritisk. I prosjektperioden (2019) skal lærarane lokalt ha ideutvekslingsmøte på dei fire skulane på Jæren og i Dunkerque. Det er eit forskingsprosjekt der forskarar og lærarar samarbeidar om kartlegging og utprøving av undervisningsoppleggg, som har som mål å fremje kritisk tenkning hjå elevane. Det skal årleg vera ei felles konferanse for prosjektdeltakarane i 2017, 2018 og 2019 for å utveksle erfaringar, presentere og drøfte aktuelle problemstillingar og forskningsresultat frå prosjektet.

 

Les meir i pressemeldinga.

 

 

Mål for prosjektet:

1. (Inter)kulturelt mål: Å kartlegge og sammenligne undervisnings- og læringskultur i Frankrike og i Norge.
(Bla. hva slags læringsressurser brukes og hva slags læringsutbytte fokuseres det på i klasserommene i norske og franske skoler i fag som fransk/norsk, samfunnsfag og engelsk?)

2. Pedagogisk mål: Å diskutere og å eksperimentere med hvordan læringsressurser («multimodale tekster») kan bli brukt for å utvikle kritisk og selvstendig tenkning hos elevene.

3. Utviklingsmål: Å utvikle innovative læringsmetoder, læringsressurser og aktiviteter som fokuserer på forholdet mellom undervisning (tekstbaserte) aktiviteter og utvikling av kritisk tenkning hos elevene.