Fagfornying

I 2020 får me nye læreplanar i fag. Ny overordna plan er klar. Den kan du lesa her:

Regjeringa har  fastsett ein ny overordna del av læreplanane i skulen 1.september 2017.  Lærarar, skuleleiarar og andre har gitt viktige innspel i arbeidet med å lage ein overordna del som skildrar dei verdiane me skal ha i skulen i framtida.

Arbeidet med kjerneelement i faga har starta.

Klikk for stort bilete

 

  • Oktober 2017. Høyring skisse 1. Kjerneelement i fag
  • 10.november 2017. Høyring skisse 2 Kjerneelement i fag
  • Høyringsforslag vert sendt ut i mars 2018. Uklart når det er frist.
  • Juni 2018 Kunnskapsdepartementet fastset kjerneelement i fag
  • August 2018 Læreplangrupper startar
  • 2018/2019 Læreplanane vert utvikla
  • 2019/2020 Skulane arbeidar med læraplanane - førebuing
  • 2020/2021 Nye læreplanar er i bruk

Her kan du lese meir om fagfornyinga hjå udir

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/

Denne sida vert oppdatert jamleg, men her vil du finna informasjon om kor langt prosessen har kome

 

Her kan du lese om høyringar som har vore

Skisse 1 på kjerneelement hadde høyring i oktober 2017

Skisse 2 på kjerneelement - høyringsfrist 10.november 2017

Utkast kjerneelement vert publisert på Udir  i mars 2018

udir.no/om-udir/hoyringar

 

Djubdelæring og andre tema i fagfornyina:  https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/nye-lareplaner---2020/

Blogg: http://udirbloggen.no/