Kunngjeringar

Varsel om oppstart av planarbeid - Plan 1194 Detaljregulering for gang- og sykkelveg langs Fv. 44 Nordsjøvegen på Brusand

I samsvar med Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)
§ 12-8 vert det med dette meldt at det vert sett i gang arbeid med:
Detaljregulering for gang- og sykkelveg langs Fv. 44 Nordsjøvegen på Brusand, Hå
kommune (planID 1194). Klikk for stort bilete

Tiltakshavar og konsulent
Hå kommune er forslagsstillar.
COWI AS er konsulent for planarbeidet.


Planområdet
Planområdet ligg på Brusand i Hå kommune, og er på 17,8 dekar. Varslingsområdet
omfattar vegareal og tilgrensande areal langs med veg, og er vist på vedlagt kart.

I kommuneplanens arealdel (KPA) Klikk for stort bilete

 

 


for Hå kommune (2014-2028) er det
regulert ein trasé for framtidig gan gog
sykkelveg langs nordsida av Fv.
44 i Brusand. Det er regulert
fortsettande noverande gang- og
sykkelveg i begge retningar i aust og
vest. Arealet på nordsida av Fv. 44,
langs den framtidige traseen for
gang- og sykkelveg, er satt av til
bustad, næring, og areal for
kombinert bygg og anlegg. Sør for
Fv. 44 er areala satt av til LNFR for
tiltak basert på gardens
ressursgrunnlag. Sør for Fv. 44 ligg
omsynssone for bevaring kulturmiljø
(kulturminne "Hitlertennene") og
omsynssone for bandlegging etter lov om naturvern (arealet er mellom anna del av Jæren
våtmarkssystem og internasjonalt viktige våtmarker (Ramsar-områdar), samt
landskapsvernområde for Jærstrendene).

Langs traseen som er sett av til framtidig gang- og sykkelveg i KPA 2014-2028, ligg det
fire gjeldande reguleringsplanar; plan 1102B for omkjøringsvei nord for Brusand, plan
960 for Brusand, plan 1090 for Brusand sentrum og plan 1090-2 for felt B/F4 og felt C. I
alle dei fire planane er det regulert inn gang- og sykkelveg på nordsida av Fv. 44. Vest for
planområdet er gang- og sykkelveg nyleg etablert i tråd med plan 1102B, til og med langs
med eigedom gnr. 108, bnr. 138.

Planen sitt føremål
Planen sitt føremål er å leggja til rette for at det kan etablerast gang- og sykkelveg langs
nordre side av Fv. 44, langs med Brusand, på ein strekning som manglar gang- og
sykkelveg i dag. Gang- og sykkelvegen er i hovudsak allereie regulert i eldre
reguleringsplanar. Ein ny plan vil mellom anna vurdera eit noko breiare tverrsnitt enn
dagens reguleringsplan. I tillegg vil ein i ny plan vurdera om det skal regulerast inn
støyskjerming mot bustadane. Det er vurdert at lomme langs med veg, som er regulert i
gjeldande plan, ikkje vil vere hensiktsmessig å byggje og soleis kan regulerast bort eller
erstattast av ein enkel busslomme etter gjeldande norm. I planen vil ein vurdera å regulera
inn byggegrense mot veg. Det kan kome opp fleire moment i planprosessen.
Det må i planarbeidet vurderast om støyskjerm skal etablerast mot eksisterande bustader
på nordsida av Nordsjøvegen.

Planarbeidet utløyser ikkje krav om konsekvensutredning etter Lov om planlegging og
byggesaksbehandling § 4-1.

Merknader til varsel om oppstart
Som offentleg planstyresmakt, grunneigar eller nabo vert de varsla særskilt med dette
brevet i samsvar med varslingskrava i plan- og bygningslova. Grunneigarar bes underrette
eventuelle rettshavarar/leigetakarar om det planarbeidet som er starta.
Varsel om oppstart, samt meir informasjon, er tilgjengeleg på Hå kommune sine nettsider
(www.ha.no).
Eventuelle merknader eller innspel som kan ha innverknad eller interesse for planarbeidet
kan sendes skriftleg til plankonsulent innan 14. oktober 2019. Ver vennleg og merk
oversendinga med referanse A123567.
Postadresse: COWI AS E-postadresse: aavk@cowi.com 
Postboks 2422
5824 Bergen
Innspel og merknader får ikkje eigne svarbrev, men vert kommentert og vurdert av
forslagsstillar, og er ein del av det samla planmaterialet som vert sendt til kommunen for
videre handsaming

Klikk for stort bilete

Publisert 30.08.2019

I samsvar med Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)
§ 12-8 vert det med dette meldt at det vert sett i gang arbeid med:
Detaljregulering for gang- og sykkelveg langs Fv. 44 Nordsjøvegen på Brusand, Hå
kommune (planID 1194). 

 

 

 

Publisert 24.05.2019

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg for kommunene på Jæren og Ryfylke.

Publisert 26.11.2018

Kommunedelplanen inneheld ei planbeskriving som seier noko om korleis me skal utvikla eit trygt, triveleg og tilgjengeleg sentrum. Sentrum skal bidra til identitet og må bygga vidare på eksisterande kvaliteter som stasjonsby, samtidig som me skal skapa noko heilt nytt.

Publisert 14.05.2018

Tirsdag 28. mai 2019 ble politikere, gjestebud og næringsliv de første som fikk se fremtidsbildene som MAD arkitekter har laget på bakgrunn av innspill fra innbyggerne.

Fann du det du leita etter?