Tiltak Jærskulen

Kommunane samarbeidar om skuleutvikling på skuleeigarnivå, tillitsvaldsnivå og på skuleleiarnivå.

Kvart år vert det laga ein plan om kva ein skal samarbeid om ut frå evalueringar og prioriteringar som vert gjort kvart halvår.

I skuleåret 2021/2022 har ein desse felles tiltaka

1. Langsiktig arbeid med utvikling av praksis / Læreplanfornyinga
Desentraliserte kompetanseutviklingsordning (DEKOM) i partnarskap med
Universitetet i Stavanger (UiS)

2. Felles samarbeid om teknologi som verktøy for læring. /Profesjonsfagleg digital kompetanse (Pfdk) 

3. Felles kurs og driftsoppgåver m.a. eksamen, rekruttering

4. Trygt og godt læringsmiljø