Historikk

Dei fire jærkomunane har samarbeida tett i fleire tiår. Jærskulen vart etablert i 2013 og det vart gjennomført ei midtvegsevaluering hausten 2016. Våren 2019 gjennomførte ein ei hovudevaluering som konkluderte med at Jærskulen skal halde fast som ei varig ordning for skuleutvikling mellom dei fire kommunane. 

Klikk for stort bilete3.november  2011 laga Time, Hå, Gjesdal og Klepp eit mål og prinsippdokument. Dette dokumentet var eit resultat av ein lengre prosess mellom dei hovudtillitsvalde i Utdanningsforbundet og den skulefaglege leiinga i Jærkommunane Gjesdal, Hå, Klepp og Time for å styrka samarbeid mellom kommunane. Jærkommunane hadde då bygd opp Jærnettverket til å bli eit av dei best fungerande i Rogaland med mange samarbeidsprosjekt.

Kommunestyra gjorde vedtak våren 2019 ut frå hovudevalueringa:

Vedtak i kommunestyret i Time, Gjesdal og Hå er dette (einstemmig):

1. Sluttrapporten om Jærskulen tilseier at samarbeidet går over i ein fast avtale og at dette held fram under namnet Jærskulen. 

2. Rådmennene får fullmakt til å gjennomføra dei organisatoriske endringane som ein treng for å vidareføra Jærskulen. 

3. Jærskulen avgir ein årleg rapport i tillegg til tilstandsrapporten.

 

Vedtak i kommunestyret i Klepp er dette:

(Forslaget fekk 25 stemmer. Alternativt forslag fekk 6 stemmer (Ap og V))

1. Prosjektperioden med Jærskulen blir forlenga i tre år.

2. Det blir utarbeida ei ny evaluering i 2022 som skal sjå på om og korleis samarbeidet skal vidareførast. 

3. Alle lærere og rektorer deltek i ei ekstern spørreundersøking hausten 2019, for å sikra forbedring av Jærskulen.

 

Klepp kommune har ikkje sagt nei til Jærskulen i sitt vedtak og dei fire kommunane er samde om at ein gjer organisatoriske endringar saman i 2019/2020 for å vidareføre Jærskulen.

 

 

Frå mål og prinsippdokumentet 03.11.2011

Visjonen for Jærskulen:
Kvalitet
Kontinuerlig vidareutvikling av utdanningstilbodet i ein kompetent og profesjonell skule.

Kunnskapsutvikling
Kunnskapsutvikling fordrar kompetanse. Eit nært tverrkommunalt samarbeid gjev større
fagmiljø på alle nivå.

Styrke
Eit sterkt politisk skuleeigarskap.


Mål:
Jærskulen har eit kollektivt fagleg trykk:
Jærskulen har eit godt læringsmiljø med god kultur for læring.
Jærskulen har godt læringsutbytte.
Jærskulen tiltrekker seg kompetente lærarar, inspektørar og rektorar og stimulerer til vidare
kompetanseheving.

Jærskulen har skuleeigarar som tar ansvar for mandatet.
Jærskulen gir positive assosiasjonar.
For å nå måla for Jærskulen må elevar, føresette, lærarar, skuleleiarar og skuleeigar gjensidig utvikla
forventningar til kvarandre, med respekt for dei ulike rollene partane i skulen har, og med fokus på
elevane sitt læringsutbytte.