Viktig informasjon om koronavirus

Fagfornying

Hausten 2019 er det nye læreplanverket klart. Skulane skal trinnvis ta det i bruk frå og med hausten 2020.

I Jærskulen arbeidar kommunane med fagfornyinga i nettverka og i kommunane. Den viktigaste jobben gjer lærarane samen på kvar enkelt skule.

Utdanningsdirektoratet har lagt opp til mykje god informasjon som du finn mellom anna her

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/

Støtte til innføring av nye læreplanar: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/stotte-til-innforing-av-nye-lareplaner

Overordna del av læreplanverket: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/overordnet-del/

 Litt meir om overordna del 

 

Blogg: http://udirbloggen.no/