Læringsmiljøprosjektet i Gjesdalskolen 2022-2024

Skolene i Gjesdal skal delta i Læringsmiljøprosjektet og den første felles fagdagen med alle ansatte ble gjennomført i Ålgård kirke den 15. august. Læringsmiljøprosjektet er et tilbud til kommuner og fylkeskommuner som ønsker å jobbe med inkluderende læringsmiljø, og som har behov for direkte støtte og veiledning.

 

Liv Jorunn Byrkjedal-Sørby, universitetslektor ved Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger, sier at det overordnede målet for prosjektet er å sikre trygge og gode barnehage- og skolemiljø uten mistrivsel og krenkelser som mobbing, vold, diskriminering og trakassering.

Byrkjedal-Sørby presentert deltakerne for flere definisjoner av mobbing, ulike former for mobbing og mobbingens psykologi. Det var også fokus på kapittel 9A i Opplæringsloven og deltakerne diskuterte hvordan man kan avdekke mobbing og stoppe mobbing.

Mona Rabben og Lisa Marie Espedal fra Bærland skole var fornøyd med dagen. Mona, som er kontaktlærer på 7. trinn, syntes temaet er veldig relevant og aktuelt for hennes arbeidshverdag på mellomtrinnet. «Jeg har erfaring med elever og mobbing fra tidligere og i dag ble jeg minnet på hvor alvorlig det er, og hvor viktig det er at jeg som lærer arbeider aktivt for å avdekke mobbing og krenkelser». 

Lisa Marie legger til: «Jeg er nå blitt mer bevisst på hva jeg skal se etter i klasserommet med tanke utenforskap og mobbing». Hun er nyutdannet lærer og tror at deltakelse i Læringsmiljøprosjektet vil bidra til å gjøre henne tryggere i rollen som lærer. 

Skolerådgiver Hege Elisabeth Kvam forteller at Gjesdalskolen har valgt dette prosjektet fordi «Inkludering» og «Trygt og godt skolemiljø» er skolene sin hovedsatsing i perioden som kommer. «Dette er det viktigste område vi kan forbedre oss på for å nå to av kommunens hovedmål som er at barn og unge trives og god læring og utvikling for alle», sier Kvam.

De to neste skoleårene skal ansatte i Gjesdalskolen gjennomgå en massiv kompetanseheving bestående av fagdager, litteraturstudier, veiledning, drøftinger, og ikke minst utarbeidelse av «beste praksis» som sikrer gode skolemiljøer for alle elever i Gjesdal.

Jærskulen har en nettressurs som del av det systematiske arbeidet med å fremme, forebygge og håndtere mobbing og krenkelser, les mer om det her: http://www.jaerskulen.no/trygt-og-godt-skulemiljo/innledning/