Lærere på Varhaug ungdomsskule synes utviklingsarbeid er spennende!

«Å delta i dette arbeidet er spennende», sier Oddgeir Skretting, kontaktlærer på 9. trinn. Han fortsetter: «Det å utvikle undervisningen og meg selv som lærer er viktig!». Oddgeir sier dette rett etter at han og fire kollegaer er blitt intervjuet av forskere fra Universitetet i Stavanger. De er med i prosjektet Partnerskap i praksis, et samarbeid mellom Jærskulen og UiS med mål om å utvikle praksis i skolen. Lærerne på Varhaug ungdomsskule i Hå kommune er invitert med til å prøve ut og utforske hvordan de tenker om praksis og elevene sin rolle i klasserommet. Gjesdal ungdomsskule, Klepp ungdomsskule og Vardheia ungdomsskule er også innsatsskoler i prosjektet.

I dag var oppstart og forskere fra UiS har intervjuet lærerne om praksis og ulike sider ved det å undervise i samfunnsfag. «Det gir oss et utgangspunkt til å vite noe om hva lærerne tenker om praksis og om hva praksis er», sier Åse Kari Wagner, professor ved Lesesenteret/UiS.  

Åse Kari Wagner og Hege Rangnes Trond Rekstad

Hennes kollega, førsteamanuensis Hege Rangnes, forteller at det å gjennomføre intervjuene har vært veldig interessant og at lærerne på Varhaug ungdomsskule var engasjerte og  påkoblede, og at de hadde mye å snakke om. «Vi har store forventninger til intervensjon!", legger de til, før de smilende går ut i regnværet i Hå. Senere i høst vil også elever på skolen bli intervjuet om undervisningen og lærernes praksis i klasserommet.

Tilbake hos lærerne går diskusjonen rundt bordet. Sissel Pommeresche synes temaet i prosjektet, elevmedvirkning og dialogisk undervisning i samfunnsfag, er verdt å reflektere over, og hun ser helt klart overføringsverdi til undervisning i alle fagene på skolen.

Meriam Rimestad peker på at det å reflektere over egen praksis skaper en bevisstgjøring på egen undervisning. "Enkelt sagt, gjennom egen refleksjon og samtale med de andre forstår jeg mer av hvorfor jeg gjør det jeg gjør, og hva jeg kan forbedre.", legger hun til. De andre rundt bordet nikker og er enige. 

Bente Slåtten utdyper: "Vi ønsker å forbedre oss som lærere, og i det arbeidet som ligger foran oss håper vi å utvikle en mer systematisk og strukturert praksis med tanke på dialogisk undervisning i klasserommet". Lærerne forteller vider at prosjektet gir gode muligheter for å diskutere og dele erfaringer. "Alle trinn er involvert", sier Martin Engan Sagmo, og legger til, "det gir en helhetlig tilnærming og vi kan lære av hverandre på tvers av trinnene". 

De fire kommune i Jærskulesamarbeidet, Gjesdal, Hå, Klepp og Time, har gitt lærerne i prosjektet litt nedsatt undervisningstid, noe som lærerne rundt bordet setter stor pris på. De understreker at i en travel skolehverdag er det å få tid til å drive denne typen utviklingsarbeid et stort pluss, viljen og motivasjonen til å delta er større når arbeide ikke kommer i tillegg til alle de andre arbeidsoppgavene en lærerjobb krever. 

Bente Slåtten, Meriann Rimestad, Martin Engan Sagmo, Sissel Pommeresche og Oddgeir Skretting Trond Rekstad