Måla med læringsfellesskapet

Måla er gjeldande for kommunane og skulane. 

Formål

Eit forpliktande samarbeid i eit større læringsfellesskap på tvers av kommunane Gjesdal, Hå, Klepp og Time, som skal styrke kommunane og skulane i si utvikling. Læringsfellesskapet skal bidra til å skapa gode og trygge læringsmiljø som fremmar den enkelte elev si læring. I arbeidet med å fremma læringa for elevane, er skuleleiarane sentrale. Jærskulen skal vere med å styrka skuleleiarane i sine roller slik at det blir lagt til rette for profesjonsfaglege fellesskap og gode skulebaserte prosessar på alle skular.

Måla med læringsfellesskapet i Jærskulen

Jærskulen skal ha skuleeigarar, skuleleiarar og lærarar som jamleg reflekterer, vurderer og vidareutviklar eigen praksis i lys av felles verdiar. Måla for Jærskulen er dei overordna nasjonale sektormåla for grunnskulen og er gjeldande for kommunane og skulane i Jærskulen:  

  1. Alle har eit godt og inkluderande læringsmiljø  
  2. Barn og unge som har behov for det, får hjelp tidleg, slik at alle får utvikle potensialet sitt  
  3. Dei tilsette i kunnskapssektoren har høg kompetanse  
  4. Alle lykkast med opplæringa og utdanninga  

Medverknad på alle nivå 

I Jærskulken har me ein ambisjon om at samarbeidet skal vera kjennteikna av medverknad på alle nivå, frå klasserommet til kommunalsjef. Vårt felles fokus og innsats i Jærskulen for å nå sektormåla er medverknad.